SERVICE

Vi hjälper er med Rivning & Demolering i Stockholm

Behöver du hjälp med rivningsarbeten? Vi skräddarsyr lösningar helt beroende på vilka önskemål eller behov du har. Utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. Kontakta oss så berättar vi mer!

 

utför uppdrag åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar i hela Stockholm. Behöver ni hjälp med rivning / demolering i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada är ni välkomna att kontakta oss. Det finns inga jobb som är för små eller för stora för oss.

 

Rivning och demolering inomhus och utomhus

Vi river allt från badrum och kök till fasader, mellanväggar, tak och golv i alla typer av material. Vi kan också assistera med ombyggnadsrivning vid stambyten och större byggnadsprojekt.

 

Vid rivning förekommer mycket damm. Genom att spärra av området och använda dammfällor kan vi minimera spridningen av damm. Vid bullrande arbeten anpassar vi oss för att minska störningar så mycket som möjligt.

 

Rivningsmassorna sorteras ut på plats och placeras i byggsäckar eller containers. Senast dagen efter avslutat arbete hämtas behållarna av den anlitade miljöentrepenören.

 

Utomhus kan det gälla rivning eller demolering av altaner, balkong, garage och hela hus.

 

Kostnadseffektiva och högkvalitativa lösningar

Vi har en stor maskinpark med olika redskap och verktyg. Med vår långa erfarenhet kan vi erbjuda effektiva lösningar och hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Under arbetets gång ser vi självklart till att hålla rent omkring oss.

 

Avfallshantering och miljön

Vid rivning är det också viktigt att kunna ta hand om avfallet. är ett rivningsföretag som jobbar med miljöanpassad rivning vilket innbär att farligt avfall tas om hand och så mycket som möjligt återvinns eller återbrukas. Vi transporterar rivningsmassorna till soptippen och självklart får ni deponistatistik på massorna. Miljöfarliga avfall inventeras och planeras för sanering och omhändertagande innan rivningsstart.

Vi hjälper er med Asbestsanering i Stockholm

Behöver du hjälp med att sanera asbest? Vi har behörighet för att utföra både sanering och inventering av asbest. Asbest består av små fibrer som virvlar upp i luften med dammet vid rivningar. Förbud och säkerhetsföreskrifter gäller eftersom asbest ökar risken för cancer.

 

Ring oss så hjälper vi dig med hela processen, från tillståndsansökan till att arbetet är slutfört! Vi tar uppdrag i hela Stockholmsregionen och Uppsala. Vi har givetvis licens för asbestsanering och asbesthantering.

 

Tillstånd att hantera Asbest vid rivning

 

Asbestinventering / Asbestanalys - Var finns asbest?

Asbestinventeringen pågår för fullt i vårt land och det hittas dagligen asbestfibrer i isoleringar av pannor, behållare, rör och ventilationskanaler. Asbest får inte användas idag men kan finnas kvar i äldre byggnader, fram till början av 1980-talet var det ett vanligt material i många fastigheter.

 

Eternit - Vi hjälper er med rivning & sanering av eternit

De flesta känner igen eternit, som är en cementbaserad asbestprodukt, finns i många äldre fastigheter, t.ex. eternitplattor och eternittak. Eternit slutade användas 1982. Asbest / Eternit användes under 1940- och 1950-talshus i ventilationskanaler och frånluftskanaler. Eternit eller asbestcement har också använts på tak och fasader, fasader i eternit gjorde att man slapp underhåll och på köpet fick en isolerande effekt.

 

Vi hjälper fastighetsägare med eternitsanering, t.ex. sanering av eternitplattor och eternittak.

 

Andra förekomster av asbest

Äldre pannor och varmvattenrör är ofta isolerade med asbest t.ex. i krökar och ändavslut.

 

Andra exempel på material där asbest kan förekomma är mattlim, isoleringsmaterial, samt i kakelfix och fog. Man använde också asbest som brandskydd i taket i t.ex. garage, pannrum och på väggen bakom elcentralen.

 

Vi har erfarenhet av asbestanalys och inventering. Många fastighetsägare vill få med en asbestinventering för att kunna skapa en kostnadseffektiv och miljövänlig förvaltning av sitt fastighetsbestånd.

 

Asbestsanering

Vem som helst kan riva ner asbestangripet material men det krävs någon med kompetens för att göra det på rätt sätt.

är en firma som kan hjälpa er vid rivning t.ex. med ansvar för asbestsanering och hantering:

 

Har du t.ex eternit / asbesttak så hjälper vi dig få en säker eternitsanering / asbesthantering.

Vi utför säker asbestrivning av invändiga byggelement såsom brandskydd i tak och väggar.

För installationer som VVS och värmepannor hanterar vi både asbest och övrigt avfall.

En felaktigt utförd asbestsanering utsätter inte bara saneringspersonalen för risker utan alla som vistas i lokalen kan utsättas för mycket stora hälsorisker. De små asbestfibrerna som finns i rivningsdammet fastnar i lungorna och kan på sikt ge flera allvarliga lungsjukdomar, bland annat lungcancer.

 

Säkerhet vid Asbestsanering

I våra föreskrifter står att arbetsplatsen ska vara avskärmad för att förhindra spridning av asbestfibrer till omkringliggande lokaler. För att klara av detta har vi utvecklat ett system som innebär att vi skapar ett undertryck i lokalen där saneringsarbetet pågår.

 

På vårt företag har vi välutbildad personal som alltid bär erforderlig skyddsutrustning och passerar en sluss varje gång de lämnar arbetsplatsen. Säkrare än så kan inte en asbestsanering utföras.

Vi hjälper er med håltagning & betongsågning i Stockholm

Behöver du hjälp med håltagning i betong? utför håltagning, betongsågning, kärnborrning och diamanthåltagning i de flesta byggnadsmaterial. Med modern utrustning och kunnig, erfaren och ansvarsfull personal kan vi garantera ett professionellt arbete.

 

Betonghåltagning & sågning i betong

Vi utför arbeten i Stockholm med omnejd och utför sågning och håltagning i betong och andra hårda material som sten, tegel och armerad betong. Vi tar uppdrag från både byggföretag, fastighetsbolag och privatkunder. Som kund kan du behöva hjälp med håltagning vid renovering och ombyggnad för ta hål för nya fönster och dörrar. Det kan även gälla håltagningar och betongborrning för VVS- och elinstallationer, borrning i betong för räcken, ventiler med mera.

 

Detta kan vi hjälpa dig med:

Väggsågning upp till 75 cm.

Diamantborrning, diametrar från 10 mm - 1000 mm.

Sömborrning.

Golvsågning upp till 75 cm.

 

Utrustning

För att kunna utföra betonghåltagning på ett bra sätt krävs erfarenhet och kunskap i metoder samt den rätta utrustningen. personal har stor yrkesskicklighet och lång erfarenhet. Vår utrustning är modern och klarar alla jobb inom betonghåltagning. Vi utför alla jobb inom betongsågning, betonghåltagning, diamanthåltagning och kärnborrning med största noggrannhet och kvalitet.

 

Vi tar alltid hänsyn till kundernas önskemål och lämnar arbetsplatsen ren och snygg.

 

För oss på är det viktigt att utföra ett professionellt arbete och att kunden känner sig nöjd. Kontakta oss för mer information och om priser!